Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató 

 

Jelen szabályzat a Fürész-Mayernik Melinda tulajdonában álló www.angolkalauz.hu oldal anyagaira, világhálón elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, tevékenységek személyes adatkezelésekre vonatkozik. Továbbá jelen szabályzat az irányadó minden olyan tevékenység során, amelyre Fürész-Mayernik Melinda jelen szabályzat alkalmazását írja elő.

Az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza Fürész-Mayernik Melinda adatkezelési elveit, adatkezelések körét, adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját.

A www.angolkalauz.hu honlap üzemeletetője Fürész-Mayernik Melinda (egyéni vállalkozó). Adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti. A tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a mindenkori hatályos jogszabályi feltételeknek és követelményeknek, különösen az alábbiaknak:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Fürész-Mayernik Melinda egyéni vállalkozó (a továbbiakban: adatkezelő) (Címe: 8060, Mór, Szent Borbála u. 47/B; Nyilvántartási száma: 25376880. Adószáma: 60953234-1-27) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma

hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: NAIH – 78364 / 2014.

kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés: NAIH – 78571/2014.

marketing: NAIH – 96163/2016.

direkt marketing: NAIH – 115519/2017.

hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése: NAIH – 115521/2017.

kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése: NAIH – 115522/2017.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (1) bekezdés rendelkezik arról, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használója, aki a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáráson alapuló vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
  g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

Jelen adatkezelési nyilatkozat a www.angolkalauz.hu weboldal adatkezelését szabályozza. Az adatkezelési nyilatkozat a közzététellel lép hatályba. A www.angolkalauz.hu weboldalon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

 

 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS CÉLJA

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése illetve a kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés valamint időszakosan marketing illetve direkt marketing tartalmú levelek küldése, hűségprogramban részt vevő és/vagy kedvezményben részesülő adatbázis kezelése.

 

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJA

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 1. a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A feliratkozás önkéntesen történik. A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címet (céges használatú vagy személyes e-mail cím), kifejezetten azért adta meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől. A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

A www.angolkalauz.hu weboldalon közölt tartalom kizárólag 14 éven felülieknek tartalmaz hasznos információkat, így a hírlevélre való feliratkozás is csak a 14 éven felülieknek lehetséges.

A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltatók részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből, valamint a titkos csoportból.

 

AZ ADATKEZELÉS TÉNYE

 

 1. Az Info tv. 20. § (1) bekezdés alapján meg kell határozni a weboldal funkcionális működése körében a következőket:
 2. a)    az adatgyűjtés ténye,
 3. b)    az érintettek köre,
 4. c)    az adatgyűjtés célja,
 5. d)    az adatkezelés időtartama,
 6. e)    az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 7. f)    az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 8. A fentiek értelmében az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: vezetéknév- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ország, irányítószám, település, lakcím (utca, házszám), számlázási név, számlázási cím, regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
 9.  Felhasználó:a weboldalon feliratkozott valamennyi érintett.
 10.  Az adatgyűjtés célja:Szolgáltató a weboldal teljes körű használata során, hírlevél küldés nyújtásának céljából, illetve kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
 11.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:A hozzájáruló nyilatkozattól, annak visszavonásáig, azaz leiratkozásig tart. A regisztráció törlésével azonnal.
  A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az adatmódosítási igénynek az ügyfélszolgálat e-mail címére (info@angolkalauz.hu) történő jelzésével.
 12.  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő (Fürész-Mayernik Melinda) kezeli, az itt felsorolt alapelvek tiszteletben tartásával. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinkben tároljuk. Az adatokat kizárólag magyarországi elhelyezésű szervereken tároljuk.

 1.  A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: vezetéknév- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ország, irányítószám, település, lakcím (utca, házszám), számlázási név, számlázási cím. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon tudja kezdeményezni:
  –    elektronikus úton: info@angolkalauz.hu

Adatmódosításra és törlése vonatkozó kérését 15 munkanapon belül teljesítjük.

 1. Előzetes tájékoztatás: A Felhasználók adatait az Adatkezelő (Fürész-Mayernik Melinda) kezeli, azzal a céllal, hogy a Felhasználók a játékos angol nyelvi fejlesztéshez szükséges segédleteket, letölthető segédanyagokat, hasznos információkat, az ingyenes szülői kezdőcsomagot megkaphassák, valamint hogy részükre a kisgyermekkori angol nyelvi neveléssel kapcsolatos újdonságokra, akciókra és kedvezményekre felhívja a figyelmüket.

 

HÍRLEVÉL

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

A Szolgáltató nem küld kéretlen reklám- és egyéb üzenetet és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. Ebben az esetben a Szolgáltató törli a hírlevél nyilvántartási listából és nem küld részére ajánlatokat.

 

FACEBOOK

 

Az Info tv. 20. § (1) bekezdés alapján meg kell határozni a weboldal funkcionális működése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Adatgyűjtés ténye, kezelt adatok köre: www.facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve nyilvános adatai.

Érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált felhasználója a Facebook weboldalnak és lájkolta a weboldalt, illetve tagja a zárt és/vagy titkos csoportnak.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés helye: https://www.facebook.com/angolkalauz

https://www.facebook.com/groups/703303609724921/

 

 

ADATBIZTONSÁG

 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

JOGORVOSLAT ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

STATISZTIKA

 

A www.angolkalauz.hu weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását.

Ezeket a www.angolkalauz.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján személyesen azonosítható lenne a felhasználó, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.
Az adatokat a www.angolkalauz.hu harmadik személynek nem továbbítja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

LINKEK

 

A www.angolkalauz.hu honlap tartalmaz külső weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ezen külső oldalak adatkezelése a www.angolkalauz.hu weboldaltól független, így azokért felelősséget vállalni nem tud.

 

EGYEDI ADATKEZELÉSI ISMERTETŐ

A honlap látogatóinak adatai

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: komplex webanalitika alapján statisztikák készítése a marketing tevékenység eredményességének mérése, valamint termékek szolgáltatások fejlesztése érdekében.
 • A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, oldalak látogatottsága, felhasználók technológiai háttere (operációs rendszer, böngésző).Google Analytics professzionális web-statisztikát készítő eszközt használja a honlap. Az adatok kezeléséről bővebb információt a www.google-analytics.com oldalon olvashat.

Hírlevél, ingyenes segédanyagok, videók igénylése

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: felhasználóval kapcsolattartás, elektronikus úton (email) történő hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, akciós ajánlatú megkeresések
 • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email-cím, regisztráció időpontja, IP cím
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Adatkezelés nyilvántartási száma:

hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: NAIH – 78364 / 2014.
kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés: NAIH – 78571/2014.
marketing: NAIH – 96163/2016.

direkt marketing: NAIH – 115519/2017.

hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése: NAIH – 115521/2017.

kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése: NAIH – 115522/2017.

 

Hozzászólás blogbejegyezésekhez

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: blog bejegyzésekhez történő hozzászólás feltételeinek megteremtése
 • A kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, hozzászólás szövege
 • Nyilvánosságra hozatal: felhasználó hozzászólásával hozzájárul, nevének, hozzászólása szövegének és a hozzászólás időpontjának bárki számára hozzáférhetővé tételéhez, nyilvánosságra hozatalához
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Kapcsolati űrlap: https://angolkalauz.hu/ honlap kapcsolat

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ kérésre tájékoztatás küldés
 • A kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, üzenet szövege, érdeklődő által megadott egyéb adatok.
 • Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Fizetett szolgáltatások, termékek megrendelése

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: a szolgáltatások igénybevételénél, termékek megrendelésénél az ügyfelek azonosítása, többi ügyféltől való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés megkötése, teljesítése, kézbesítése, díjak számlázása, fizetéssel kapcsolatos  követelések érvényesítése, marketing célú, közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó reklám tartalmú megkeresés, piackutatás, egyedi illetve akciós ajánlatok küldése, panaszkezelés
 • A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég/intézmény neve és címe (város, irányítószám, utca, házszám), számlázási cím, adószám, kapcsolattartó telefonszáma, e-mail cím, adatszolgáltatás időpontja, IP cím.
 • Adatkezelés nyilvántartási száma:

kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés: NAIH – 78571/2014.
marketing: NAIH – 96163/2016.

direkt marketing: NAIH – 115519/2017.

hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése: NAIH – 115521/2017.

kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése: NAIH – 115522/2017.

 

Külső szolgáltatók tevékenysége

Barion bankkártyás fizetési szolgáltató

Weboldalunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Weboldalunkon az alábbi kártyatípusokkal fizethet: MasterCard – Maestro – Visa – Visa Electron – American Express

Bankkártyás fizetést szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Barion elektronikus fizetési rendszer:

Barion Payment Zrt.

1117,, Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5

hello @ barion.com

 

Levél küldést biztosító külső szolgáltató

A levélküldést külső szolgáltató végzi. A rendelkezésükre bocsátott személyes adatok: név, email cím, amelyet saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

E-mail szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Listamester online hírlevél küldő rendszer:

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

2051, Biatorbágy, Damjanich utca 8.

info @ bithuszarok.hu

 

Fizetést biztosító külső szolgáltatók

A fizetett szolgáltatások és termékek ellenértékének kifizetésének lebonyolításához külső szolgáltató igénybevétele szükséges. A rendelkezésükre bocsátott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, adószám, amelyet saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

 

Webtárhely szolgáltató

Honlap technikai üzemeltetése érdekében igénybe vett szolgáltatás.

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 3 in 1 Hosting Bt 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
admin@megacp.com

 

 

 

FOGALMAK AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATHOZ – INFO TV. 3. § SZERINT

 

 •  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  •    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  •    különleges adat:
  •    a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  •    b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  •    közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
  •    közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
  •    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  •    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 •  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  •    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  •    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  •    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  •    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  •    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  •    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  •    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  •    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  •    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
  •    adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
  •    adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
  •    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  •    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Ez a weboldal sütiket (cookie) használ a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. A weboldal további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ az adatkezelésről: https://angolkalauz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Bezárás